1. 03/10/2016 15:46:56

    Thực hiện thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, Báo Đấu thầu hướng dẫn thanh toán qua ngân hàng như sau: